sobaka NR.2

sobaka NR.2

sobaka-malcik 1.5 mes NR.2